Bestemmingsreserves

Reserve Langer zelfstandig wonen

Naam van de reserve

Langer zelfstandig wonen

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie

Doel van de reserve

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan

Omvang per 1-1-2023

€ 9,81 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2023

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Sociaal Domein

1.310

0

1.310

Collectieve woningaanpassing

900

0

900

(Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen

250

0

250

Doorstroming naar passende woning

60

0

60

Inzet flatcoach

60

0

60

Uitbreiding noodwoningen

40

0

40

Totaal

1.310

0

1.310

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld.
De besteding van de middelen uit de reserve loopt helaas niet zoals verwacht. Toelichting op de actuele situatie en een nieuw voorstel voor inzet van deze middelen wordt richting de zomer naar de raad gestuurd. Hierdoor wordt er geen bijstelling gedaan in de eerste tussentijdse rapportage.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40