Voortgangsrapportage

Mutaties onvoorzien

Mutaties onvoorzien

Onderwerpen Onvoorziene uitgaven

Mutatie
Baten

Mutatie
Lasten

Effect
begr. saldo

Budgettair neutraal

1.

Steun aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

0

-30

30

Totaal Onvoorziene uitgaven

0

-30

30

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Steun aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

1.

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft besloten om drie lokale initiatieven te steunen met een financiële bijdrage.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40