Home

Algemeen

De uitgangspositie voor de 1e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2023-2026 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2023-2026 en de andere raadsbesluiten tot en met april 2023.

Uitgangspositie

2023

Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen

Primitieve begroting 2023

-3.336

Amendementen begroting 2023-2026

-138

Breder toepassen amendement index subsidies

-253

Nota van Wijziging 2023-2026

3.961

Totaal Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen

235

Mutaties 1e Turap

Mee- en tegenvallers

-2.273

Bestedingsplan reserves

0

Budgettair neutraal

0

Totaal Mutaties 1e Turap

-2.273

Voorlopig begrotingsresultaat 2023

-2.038

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-5.014

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2023

2.976

Bedragen x € 1.000

Mee- en tegenvallers 1e Turap
Het effect van de mee- en tegenvallers van de 1e Tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat 2023 is € 2,3 miljoen nadelig. Deze mutatie bestaat uit een nadeel door een stijging in de uitkeringen van de gebundelde uitkeringen (BUIG), de implementatie van het financieel pakket, informatiebeveiliging en een extra impuls openbare ruimte met daar tegenover een voordeel op de kapitaallasten. Met het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage worden al deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee bijgesteld tot een nadelig resultaat van afgerond € 2,0 miljoen. Hiervan is € 5,0 miljoen het negatieve saldo van incidentele baten en lasten, waardoor het structureel begrotingsresultaat 2023 een positief resultaat is van € 3,0 miljoen.

Budgettair neutrale wijzigingen en bestedingsplan reserves
De budgettair neutrale wijzigingen en aanpassingen van het bestedingsplan van de bestemmingsreserves hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40