Home

Algemeen

Voor veel van onze inwoners is de aanslag van de gemeentelijke belastingen het definitieve signaal dat er een nieuw jaar is aangebroken. En hopelijk ook het signaal dat de gemeente volop aan de slag is om met dat geld, aangevuld met een uitkering door het Rijk, goede dingen te doen voor haar inwoners. In deze eerste tussentijdse rapportage doen we verslag van wat er in de eerste vier maanden van het jaar nieuw in gang is gezet, doorgezet zoals we altijd doen, of zelfs al afgerond. Lopen de geplande acties van 2023 volgens schema? Ook doen we een eerste voorspelling van de financiële stand van zaken eind 2023.

We zitten niet stil, ook al is het meeste van wat we doen geen aanleiding voor een raadsvoorstel, persbericht of feestelijke activiteit. Onderhoud plegen, zorgverlening, meedenken met ondernemers, inkomensondersteuning, samenwerking zoeken met andere gemeenten, nadenken over hoe we de energietransitie kunnen voortzetten en zelfs versnellen, paspoorten verlengen, nieuwe Nederlanders verwelkomen. Het is slechts een klein deel van het vele werk dat we als gemeente doen, en vaak wordt het gezien als de gewoonste zaak van de wereld.

Er worden daarnaast ook accenten gelegd. Projecten worden in gang gezet, of afgerond. Beleid wordt aangepast, uitvoering wordt gewijzigd. Dit alles om Leidschendam-Voorburg als gemeente nog aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te laten zijn. Een gemeente waar het goed wonen en werken is. Maar we zijn ook solidair met minder gelukkigen elders; zo hebben we drie lokale initiatieven ondersteund om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te helpen. Een dergelijke ramp laat ook goed zien hoe belangrijk een goede crisisbeheersing is, iets waar we in regionaal verband aan werken door optimalisatie van de crisisorganisatie en het trainen van mensen. Ook aan andere vormen van veiligheid is gewerkt. In alle wijken zijn inmiddels wijk-BOA’s actief, zijn de eerste lessen over veiligheid en wapenbezit op scholen gegeven en zijn de eerste stappen gezet richting resultaatgerichte handhaving.

Er wordt met veel energie doorgewerkt aan de woonopgave en ondertussen werken we ook door aan de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. Dat doen we met de Taskforce Sociale Woningbouw, met corporaties, makelaars en projectontwikkelaars. In Klein Plaspoelpolder is de eerste deellocatie opgeleverd, de vergunningprocedure voor twee andere deellocaties worden doorlopen en aan een tenderstrategie voor drie anderen wordt momenteel gewerkt. In Vlietvoorde is gestart met de uitvoering van de zuidelijke hoofdstructuur. Ook zijn we goed op weg met de voorbereiding van de grondexploitatie De Star. Het opstellen van een woonzorgvisie heeft helaas enige vertraging opgelopen. Daarentegen is in het concept woningbouwplan Van Ruysdaellaan de huisvesting van bijzondere doelgroepen afgesproken. Ook zijn er met woningcorporaties langjarige afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningbezit. Tenslotte zijn met het Rijk, de provincie, gemeenten en woningcorporaties in de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden afspraken gemaakt over woningbouw tot en met 2030.

Het actieplan verkeersveiligheid is in een vergevorderd stadium en zal binnenkort aan de raad worden voorgesteld. Het is sinds kort mogelijk om een EV-kabelgoot aan te laten leggen om het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker te maken. De planvorming voor de Velostrada heeft helaas een aantal maanden stilgelegen. Het college heeft werk gemaakt van de in het coalitieakkoord opgenomen verkenning van de Huygenstunnel. Met omliggende gemeenten is een gezamenlijk onderzoek afgesproken naar een toekomstige ondertunneling van snelwegen in combinatie met bebouwing en groene ruimte. De drukte rondom The Mall blijft onze nadrukkelijke aandacht hebben. Op korte termijn ligt de focus op de uitvoering van het vastgesteld parkeerbeleid in de buurten rondom The Mall. Ook is het masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst, inclusief investeringen in de leefbaarheid van Voorburg-West en een voorkeursbesluit voor hoogwaardig openbaar vervoer, aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal voorgelegd wordt aan de raad. Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan een Groen Actieplan en dit zal binnenkort naar de raad gaan. Ook diverse wijkgroenbeheerplannen zijn opgesteld en in uitvoering. We zijn verheugd dat de vergunning is verleend voor het aanleggen van het rugbyveld voor VRC. We willen nu de uitvoering hiervan gaan starten.

Op economisch terrein is het terrassenbeleid vastgesteld. Het schaarse vergunningenbeleid wordt momenteel herontwikkeld. Het regionaal woon-werkakkoord wordt momenteel verder uitgewerkt, en zijn we met ondernemers in het buitengebied in gesprek over de toekomst van dit gebied. Een tweetal onderwijsprojecten is opgeleverd: Veurs Voorburg en kindcentrum De Telescoop. Andere onderwijshuisvestingsprojecten zijn inmiddels in voorbereiding gegaan. Er is een Uitvoeringskader leerplicht en casemanagement opgeleverd en we kunnen nu starten met de uitvoering hiervan om schooluitval beter tegen te kunnen gaan.

We zijn in januari gestart met de pilot ‘Regie Jeugd’ om gezinnen waar de veiligheid van kinderen in gevaar is beter op te kunnen pakken. De invoering van de Wet Aanpak Multiproblematiek Sociaal Domein (WAMS) is volop in voorbereiding door mensen te trainen en processen opnieuw te borgen. De voorbereidingen voor de Welzijnsgesprekken zijn bijna afgerond om voor de zomer te kunnen starten.

Niet alles is tot nu toe vlekkeloos gegaan. Ook niet in financiële zin. In totaal melden we een nadelig saldo van circa € 2,0 mln. In voorliggende tussenrapportage wordt dit verder toegelicht. Het college heeft er vertrouwen in dat – met inachtneming van de genoemde onzekerheden – de begroting 2023 naar tevredenheid kan worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

Martijn Vroom
Astrid van Eekelen
Bianca Bremer
Marcel Belt
Philip van Veller
Jeffrey Keus

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40