Voortgangsrapportage

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Onderwerpen Reserves

Naam reserve

Mutatie                Onttrekkingen

Mutatie            Stortingen

Effect
begr. saldo

Bestedingsplan reserves

1.

Mobiliteit rondom de Mall

Reserve Mobiliteit

375

375

Mee- en tegenvallers

2.

Kapitaallasten 2023

Res. dekking afschrijvingslasten

-16

-16

Totaal mutaties reserves

359

359

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Mobiliteit rondom de Mall

1.

Onttrekking uit de bestemmingsreserve Mobiliteit voor de taksforce Mobiliteit rondom de Mall of the Netherlands aangezien er vertraging ontstaan is in de uitvoering is dit budget doorgeschoven naar 2023.

Kapitaallasten 2023

2.

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40