Voortgangsrapportage

Samenvatting financiële mutaties 1e Turap

Het saldo van de mutaties uit de 1e Turap komt uit op nadelig effect van afgerond € 2,3 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma

Begroting

Wijziging

Begroting
incl. wijz.

BATEN

0. Bestuur en ondersteuning

3.073

3.073

1. Veiligheid

189

189

2. Verkeer en vervoer

369

-38

331

3. Economie

461

461

4. Onderwijs

2.497

269

2.766

5. Sport, cultuur en recreatie

3.571

467

4.038

6. Sociaal domein

34.297

8.370

42.667

7. Volksgezondheid en milieu

22.327

504

22.831

8. VHLOSV

29.188

29.188

Algemene Dekkingsmiddelen

163.171

-186

162.985

Overhead

9

9

Totaal baten programma's

259.152

9.386

268.538

LASTEN

0. Bestuur en ondersteuning

9.931

-496

9.435

1. Veiligheid

9.717

9.717

2. Verkeer en vervoer

14.476

-39

14.437

3. Economie

1.716

200

1.916

4. Onderwijs

9.035

-7

9.028

5. Sport, cultuur en recreatie

20.976

657

21.635

6. Sociaal domein

109.673

10.470

120.142

7. Volksgezondheid en milieu

21.723

-78

21.645

8. VHLOSV

35.318

114

35.432

Algemene Dekkingsmiddelen

2.412

-1.654

758

Overhead

35.222

2.881

38.102

Vennootschapsbelasting

50

50

Onvoorziene uitgaven

100

-30

70

Totaal lasten programma's

270.349

12.018

282.367

Saldo van baten en lasten

-10.975

-2.633

-13.604

RESERVES

Onttrekking aan reserves

11.429

359

11.788

Storting in reserves

222

0

222

Saldo mutaties reserves

11.566

359

11.207

Saldo exploitatiebegroting

234

-2.273

-2.038

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40