Bestemmingsreserves

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

Naam van de reserve

Duurzaamheid en energietransitie

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Programma duurzaamheid en energietransitie

Doel van de reserve

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 46 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan.

Omvang per 1-1-2023

€ 44,43 miljoen

Bijzonderheden

De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050.

Programma

Bestedingsplan 2023

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Bestuur en ondersteuning

442

0

442

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

442

0

442

Onderwijs

439

0

439

Verduurzaming onderwijsvastgoed

439

0

439

VLROSV - Bouwen en wonen

870

0

870

Bewonersinitiatieven

870

0

870

Volksgezondheid en milieu

212

0

212

Milieubeheer

212

0

212

Totaal

1.963

0

1.963

Bedragen x € 1.000

Toelichting
In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 1.570.000 uitgegeven tot en met 2022, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2023 € 44,43 miljoen bedraagt. Het bestedingsplan 2023-2026 en de verwachte uitgaven 2023 sluiten aan op het nieuwe bestedingsplan dat eind mei 2023 aan de raad is voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40