Bestemmingsreserves

Reserve Herstelbeleid

Naam van de reserve

Herstelbeleid

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Wordt programma-breed ingezet

Doel van de reserve

Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan

Omvang per 1-1-2023

€ 2,5 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2023

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Economie

195

0

195

Vitaliseren winkelgebieden

195

0

195

Onderwijs

20

0

20

Onderzoek scenario's onderwijs

20

0

20

Sport, cultuur en recreatie

225

0

225

Verbeteren openbare ruimte

25

0

25

Verrijken lokale cultuur

200

0

200

Sociaal Domein

894

0

894

Stimuleren bestaanszekerheid

314

0

314

Bestrijding eenzaamheid

60

0

60

Tegengaan kansenongelijkheid

520

0

520

Totaal

1.334

0

1.334

Bedragen x € 1.000

Toelichting
In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bestemmingsreserve Herstelbeleid van € 10 miljoen. Op basis van een bestedingsplan is het college hier in 2022 mee gestart. Omdat in de loop van 2022 de inwoners met meer crises werden geconfronteerd (oorlog in Oekraïne, stijgende brandstofkosten), was het niet meer mogelijk om een objectief verband tussen ervaren problematiek en de coronacrisis vast te stellen.
Het college heeft als gevolg daarvan de raad voorgesteld om de focus van het herstelbeleid te versmallen en zich te richten op: (1) al gedane toezeggingen zoals bijvoorbeeld Sterk voor Noord; (2) de aanpassingen aan winkelcentrum Julianabaan; (3) ondersteuning cultuursector en (4) stimuleren bestaanszekerheid via inzet van extra participatieconsulenten.
Het merendeel van de programma’s wordt in 2023 afgerond. De bijdrage aan Sterk voor Noord vanuit de bestemmingsreserve zal doorlopen in 2024.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40